Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Αυθαίρετη "διόρθωση" απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου - Καταγγελία

Στις 2/3/2012 κατέθεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καταγγελία για την αυθαίρετη τροποποίηση της 345/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου με θέμα "Εγκριση Απολογισμού χρήσεως οικον. έτους 2010 του Δήμου Μαρμαρίου" χωρίς την  τήρηση των νομίμων διαδικασιών. Η καταγγελία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 592/40869-2.3.2012.
Στην καταγγελία αναφέρονται συνοπτικά τα εξής :

"ΘΕΜΑ : Καταγγελία Σοφίας Μούτσου τ. Δημάρχου Στυρέων Εύβοιας - δημότη δήμου Καρύστου, για αυθαίρετη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 345/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου, χωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών.

Σας καταγγέλω ότι η υπ’ αριθμ. 345/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καρύστου με θέμα «Εγκριση απολογισμού χρήσεως οικον. Έτους 2010 του Δήμου Μαρμαρίου» (ημερομηνία 2/10/2011) η οποία είχε αναρτηθεί αρχικά στην Διαύγεια στις 6/10/2011 ΑΔΑ 45ΠΝΩΕΦ-ΦΦΤ (επισυν. 1) τροποποιήθηκε ως προς ουσιαστικά στοιχεία της οικονομικής φύσεως και αναρτήθηκε για δεύτερη φορά στη Διαύγεια στις 24/2/2012 ΑΔΑ Β4ΠΠΩΕΦ-ΙΧΡ (επισυν. 2) χωρίς να έχει εισαχθεί προς διόρθωση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά παράβαση του σχετικού νόμου Καλλικράτη. 
Αυτό διαπίστωσα από την Διαύγεια στις 24/2/2012 οπότε αναρτήθηκε για δεύτερη φορά........
Στις 15/2/2012 με επιστολή μου (που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο Καρύστου με Α.Π. 2269/17-2-2012)  (επισυν. 3) προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Καρύστου μεταξύ άλλων θεμάτων ανέφερα ότι: «Σας ενημερώνω εδώ ότι ο Απολογισμός του Δήμου Μαρμαρίου έτους 2010 περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία που πρέπει άμεσα να εξεταστούν πολύ σοβαρά από το δημοτικό συμβούλιο».
Η επισήμανση αυτή από εμένα έγινε διότι όπως διαπίστωσα από την Διαύγεια στον Απολογισμό του δήμου Μαρμαρίου για το έτος 2010 εμφανίζονταν στην απόφαση 345/2011, αλλά και στην σχετική απόφαση 156/2011 της Οικονομικής Επιτροπής, (επισυν. 4) «πληρωτέα 2.353.379,02 ευρώ» ενώ «πληρωθέντα – έξοδα» δεν υπήρχαν καθόλου, πράγμα που σήμαινε ότι ο δήμος αυτός είχε οφειλές 2.353.379,02 ενώ δεν είχε πληρώσει κανένα έξοδο. Σημειωτέον ότι η απόφαση αυτή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και καταψηφίστηκε από το σύνολο της αντιπολίτευσης.
Μετά την προαναφερόμενη επιστολή μου έγινε σχετική συζήτηση από μέρους δημοτικών συμβούλων για το θέμα του Απολογισμού του δήμου Μαρμαρίου για το οικον. έτος 2010 και τι ακριβώς συμβαίνει με τα αναγραφόμενα ποσά αλλά το θέμα δεν εισήχθη πάλι στο δημοτικό συμβούλιο ως ώφειλε.
Εν συνεχεία όπως διαπίστωσα στις 24/2/2012 αναρτήθηκε στη Διαύγεια αυθαίρετα τροποποιημένη η 345/2011 επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  στις οποία αναφέρονται στη στήλη «πληρωθέντα 2.353.379,02 ευρώ» δηλαδή έγινε μετάθεση στήλης, ενώ στη στήλη «πληρωτέα υπόλοιπα» δεν αναφέρονται καθόλου ποσά (δηλαδή δεν υπάρχουν καθόλου οφειλές) ενώ από τα οικονομικά απολογιστικά στοιχεία δεν φαίνεται να ισχύει αυτό...
Η απόφαση 345/2011 εφόσον επισημάνθηκε (από εμένα εν προκειμένω) ότι για οποιοδήποτε λόγο έπρεπε να διορθωθεί ώφειλαν οι αρμόδιοι να την επανεισάγουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για την όποια τροποποίηση και διόρθωση.
Σοφία Μούτσου
τ. Δήμαρχος Στυρέων"Ετσι αυθαίρετα "διορθώνουμε" τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου; 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου